Regulamin

REGULAMIN

 

 • I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezie motoryzacyjnej pod nazwą „Przebudzenie /// Mocy 3.0” odbywającej się w dniu 26 Maja 2018 roku na terenie obiektu Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne PROMENADA ul. Spacerowa 35 Białobrzegi.
 2. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie BMW Klub Warszawa z siedzibą przy ul. Wołoskiej 16, 02-567 Warszawa.

 

 • II. ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Rejestracja uczestników jest możliwa na dwa sposoby:
 2. rejestracja uczestników poprzez wniosek zgłoszeniowy dostępny pod adresem internetowym Wnioski można składać do dnia 20.05.2018 do godziny 23:59.
 3. w dniu imprezy w punkcie rejestracji przy wjeździe głównym na teren ośrodka Promenada.
 4. W przypadku dokonania płatnej rejestracji poprzez stronę internetową wskazaną w punkcie 1 ustęp a. powyżej, uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia dokonanej rejestracji w punkcie rejestracyjnym na podstawie otrzymanego oraz wydrukowanego vouchera wraz z kodem kreskowym.
 5. Wstęp na zlot jest płatny i wynosi 20 zł od osoby + 10 zł od samochodu (dzieci poniżej 12 roku życia pod opieką osoby dorosłej wchodzą bezpłatnie).
 6. Każdy uczestnik ktory nie nabył wejściówki poprzez stronę internetową, w dniu zlotu przy wjeździe na teren ośrodka Promenada, otrzyma do zapoznania się oraz podpisania regulamin zlotu. Podpisanie regulaminu oznacza, akceptację jego postanowień.
 7. Każdy uczestnik po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłat otrzyma „opaskę” która uprawnia do poruszania się po terenie całego ośrodka w dniu imprezy.
 8. Brak opaski na terenie ośrodka Promenada będzie traktowany jako załamanie zasad regulaminu.
 9. W przypadku uszkodzenia lub zerwania opaski należy niezwłocznie zgłosić się do organizatora w punkcie informacyjnym.
 10. Liczba uczestników jest ograniczona do 998 osób, o wejściu na teren imprezy decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy: Broni, Noży, Materiałów wybuchowych i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na terenie ośrodka Promenada.
 12. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie, wyłącznie pod opieka osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność oraz za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 13. Osoby pod wpływem środków odurzających nie będą miały prawa wstępu na teren ośrodka Promenady.
 14. Służby porządkowe organizatora legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu są uprawnione do:
 • Sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie imprezy – „opaski”
 • Przeglądania zawartości bagaży lub odzieży w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt 9 powyżej Regulaminu.
 • Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek lub naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu lub regulaminu obiektu, na terenie którego odbywa się impreza.
 • Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego lub chronionego mienia.
 1. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń służb porządkowych Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
 2. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek, zagrażają bezpieczeństwu lub w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin lub regulamin obiektu, na którego terenie odbywa się impreza, będą musiały opuścić teren imprezy.
 3. Uczestnik imprezy odpowiada prawnie za szkody wyrządzone organizatorowi, mieniu ośrodka lub innym uczestnikom.
 4. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uczestników pozostawione na terenie imprezy.
 5. Organizator imprezy, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom podczas imprezy przez osoby trzecie.
 6. Na terenie ośrodka obowiązuje organicznie prędkości do 20 km/h, oraz przepisy prawa o ruchu drogowym.
 7. Na terenie ośrodka zabrania się rozpalania ognia w postaci grilla/ogniska.
 8. W razie potrzeby interwencji medycznej należy niezwłocznie zgłosić się do punktu medycznego.
 9. Zabrania się prowadzenia bez zgody Organizatora na terenie i w trakcie trwania imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej.
 • III. ZGŁOSZENIA SAMOCHODÓW DO STREFY PRZEBUDZENIA //MOCY
 1. Strefa Przebudzenia ///Mocy będzie to wydzielony obszar na którym prezentowane będą najciekawsze zagłoszone egzemplarze.
 2. Ilość miejsc w Strefie Przebudzenia jest ograniczona.
 3. Każdy uczestnik rejestrujący się poprzez formularz dostępny na stronie podanej w Rozdziale I, punkt 1, ustęp a. powyżej, będzie miał możliwość zgłoszenia samochodu do Strefy Przebudzenia ///Mocy.
 4. Zgłoszenie samochodu powinno zawierać minimum dwa zdjęcia oraz krótki opis egzemplarza.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru samochodów, które otrzymają prawo wjazdu do Strefy Przebudzenia.
 6. Organizator będzie uprawniony do publikacji zgłoszonych samochodów na stronie wydarzenia.
 • IV. MEDIA
 1. Do wykonywania zdjęć/filmów w celach komercyjnych konieczne jest uzyskanie akredytacji prasowej.
 2. Wniosek o akredytację prasową jest dostępny na stronie wydarzenia podanej w Rozdziale I. punkt 1 ustęp a. powyższej.
 3. Wnioski o akredytację można składać do dnia 15.05.2018 roku.
 4. Wypełnienie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem akredytacji.
 5. Decyzja o wydaniu akredytacji podejmuje Organizator.
 6. Akredytacja prasowa wydana wcześniej przez Organizatora upoważnia do bezpłatnego wstępu na teren imprezy.
 • V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie wydarzenia:
  https://przebudzeniemocy.bmwklubwarszawa.pl/  oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy w dniu 26 Maja 2018.
 2. Osoba biorąca udział w imprezie, automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie i publikacje jej wizerunku przez Stowarzyszenie BMW Klub Warszawa do celów marketingowych.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie imprezy z uzasadnionych przyczyn.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 6. Podanie w ramach imprezy dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora i jego Partnerów, wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z organizowanymi konkursami oraz dostarczenia nagród. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych osobowych przez Uczestnika imprezy jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość uczestnictwa w imprezie i konkursach. Uczestnik imprezy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
 7. Wszelkie reklamacje można składać pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia imprezy listem poleconym na adres siedziby Organizatora. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz dokładny opis powodu zastrzeżenia.